Početna

Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studenti sudjeluju u upravljanju visokim učilištem kroz studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata visokog učilišta. Visoka učilišta dužna su studentskom zboru i studentskom pravobranitelju osigurati prostor za rad, sufinancirati njihovu djelatnost, pružati im administrativno-tehničku pomoć, te osigurati zakonitost rada studentskog zbora, zakonito i pravodobno provođenje studentskih izbora i omogućiti svim studentima ravnopravno sudjelovanje u izborima.

Studentski zbor na visokom učilištu:

  • bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveučilišta te u vijeće i druga tijela drugih visokih učilišta,
  • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište,
  • donosi plan i program rada studentskog zbora,
  • imenuje studentskog pravobranitelja,
  • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
  • predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,
  • potiče izvannastavne aktivnosti studenata,
  • donosi opće akte studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom studentskog zbora nije drugačije određeno,
  • obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.