Raspis Natječaja za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od upisnina

Glavno povjerenstvo sukladno članku 4. stavku 9. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih
od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata (u daljnjem
tekstu Pravilnik), na svojoj 4. sjednici održanoj 8. veljače 2022. godine, donosi Odluku o
raspisivanju Natječaja za financiranje studentskih projekata iz sredstava ostvarenih od
upisnina.
Natječaj je otvoren od 09.02.2022. godine do 11.03.2022. godine u 23:59 sati.
Ukupan iznos sredstava namijenjenih za financiranje studentskih projekata iz sredstava
ostvarenih od upisnina iznosi 702.356,09 HRK
Pravo prijave na natječaj imaju studentske udruge registrirane pri Sveučilištu u Splitu, te grupe
studenata i studenti pojedinci koji studiraju na Sveučilištu u Splitu, a koji zadovoljavaju uvjete
definirane Pravilnikom.
Natječajem neće biti financirani:
• Projekti udruge, grupe studenata i pojedinaca koji za natječaje provedene proteklih godina
nisu dostavili račune i opravdali iznos dobiven na natječaju.
• Projekti koji po mišljenju nadležnog povjerenstva nisu zadovoljavajuće elaborirani.
• Projekti za koje je ponuđen nerealan financijski plan.
• Bankarski i knjigovodstveni troškovi udruga.
Osim gore navedenih stavki, dodatno za prijavitelje studente pojedince i grupe studenata neće
biti financirane stavke za:
• Računalnu opremu (laptopi, računala, mobiteli, pisači, printeri, skeneri, fotoaparati).
Projekti bez potpune dokumentacije odbacit će se bez razmatranja, o čemu nadležno
povjerenstvo vodi računa po službenoj dužnosti.
Sukladno Pravilniku, maksimalni iznos za financiranje po projektu iznosi 35.000,00 HRK
(slovima: tridesetipettisuća kuna). Način raspodjele sredstava opisan je u Pravilniku člankom 22.
Ovim će se natječajem financirati sljedeće kategorije programa:

-kultura, umjetnost i sveučilišni mediji;

-znanost i tehnologija;

-studentski sport.

Povjerenstvo će izvršiti evaluaciju prijavljenih projekata sukladno Pravilniku.
Prijave na natječaj podnose se online putem preko aplikacije na linku: http://natjecaji.unist.hr/
Za korištenje aplikacije nužna je registracija putem iste te preporučamo da to obavite što prije
jer istekom roka za prijavu nije moguće više ulaziti u aplikaciju. Obrazac je moguće uređivati
neograničen broj puta dok se ne klikne dugme „Predaj SZST-u“ čime se zaključava mogućnost
daljnje prijave. Jedan račun može prijaviti više projekata. Grupa studenata ispunjava obrazac
„Projekt studenta pojedinca“ s tim da kao dodatni dokument mora dostaviti popis svih
sudionika grupe i potvrde o statusu studenta onih sudionika koji su studenti.
Svi privitci (financijski plan, hodogram, potvrda o statusu studenta i dodatna dokumentacija)
učitavaju se putem aplikacije i moraju biti konvertirani (preko software za konverziju, ne
ručno) u PDF format.
Obavijest prijaviteljima o rezultatima ovog natječaja objaviti će se na web stranici Sveučilišta
u Splitu i Studentskog zbora u roku od 21 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Na Prijedlog odluke o dodjeli sredstava Glavnog povjerenstva, studentska udruga, grupa ili
pojedinac koji su prijavili vlastiti projekt mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objave
prijedloga odluke. Prigovor se može odnositi samo na povrede propisanog postupka
vrednovanja. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u Rektoratu
Sveučilišta u Splitu (adresa: Ruđera Boškovića 31, Split), na Protokol radnim danom od 8:00
– 15:00 h.
Prigovor je potrebno nasloviti na „Prigovor na rezultate natječajnog postupka iz upisnina“.
Konačni rezultati natječaja objavit će se na web stranici Sveučilišta u Splitu i Studentskog
zbora Sveučilišta u Splitu nakon donošenja odluke o raspodjeli financijskih sredstava koju
donosi Senat Sveučilišta u Splitu. Nositelj-korisnik sredstava odobrenog pojedinog projekta
potpisuje ugovor sa Sveučilištem u Splitu u kojemu su detaljno navedeni svi uvjeti, prava i
obveze.